Nina Annas

Legitimerad psykoterapeut i Kognitiv Beteendeterapi

Erfarenhet och engagemang

Jag, Nina Annas, är Legitimerad Psykoterapeut i KBT från Karolinska Institutet. Jag har även en examen som gymnasielärare, en magister i psykologi samt i medicinsk vetenskap och vidareutbildad i ACT och handledd utifrån kontextuell beteendeterapi och ACT.

Barn, unga vuxna och vuxna har alla varit min målgrupp de senaste 20 åren genom individuell terapi, gruppterapi samt parterapi. Jag arbetar med de interventioner som ryms inom KBT men med störst fokus på B:et i KBT – våra beteenden och utgår därmed i den kontextuella beteendeterapin  med tillämpad beteendeanalys (TBA), beteendeförändring och acceptans (ACT) i fokus. Jag har också stor erfarenhet som utbildare och handledare i olika format på olika nivåer i olika kontexter.

Efter examen till gymnasielärare i bl.a. psykologi arbetade jag många år som gymnasielärare samt kurator inom elevhälsa. Parallellt arbetade jag även inom vuxenpsykiatri.  Vidareutbildade mig till Leg Psykoterapeut i KBT på Karolinska Institutet och startade under tiden en egen praktik som bedrev utbildning, handledning och samtal på individ och gruppnivå. Jag har således en bredd i min kompetens både socialt, pedagogiskt, metodiskt, teoretiskt, terapeutisk och praktiskt. Jag trivs med att omsätta teori i praktik, konkretisera, utbilda, handleda och motivera och att ständigt ha variation i arbetet och vardagen. Har skräddarsytt olika utbildningspaket till region Östergötland, olika kommuner -ex skolor, socialförvaltningar samt privata företag samt handlett olika professioner. Har också hållit egenterapi i form av workshops el individuell för psykoterapeutprogrammet samt psykologprogrammet LiU.

2011 började jag arbeta med barnpsykiatri på Psykiatripartners barn och ungdom i Östergötland. De sista åren fram till 2019 fanns jag med som konsult till dem framförallt genom att driva gruppbehandlingar – ex ERGT (Emotional regulation group therapy och ACT till ungdomar), föräldraträningar, valideringsutbildningar/grupper samt utbildningsdagar i Inlärningsteorins grunder.

Jag har vidare en utbildning i Medicinsk Yoga där jag kan integrera yogans läkande praktik med inlärningsteorins evidensbaserade interventioner i medveten närvaro, tillämpad avslappning och andningstekniker samt känsloreglering och acceptans.

Nina Annas erbjuder

Psykoterapeutisk behandling, utbildning, handledning och föreläsningar utifrån KBT/BT/kontextuell beteendeterapi  ACT-inriktning) och vänder mig till såväl privatpersoner, företag som offentlig verksamhet.

Nina & Hedvig

I vissa utbildningsuppdrag, skräddarsydda uppdrag eller föreläsningskoncept samarbetar jag med bästa kollegan Hedvig Andersson Leg Psykolog. Vi har en massa spännande uppdrag och saker på gång! Läs mer om oss på vår gemensamma hemsida ninahedvig.se där du också kan följa oss på Instagram!

Kunder och samarbeten

Nina är en extremt kompetent handledare. Upplägget på handledningstillfällena är väldisponerat, genomtänkt och fokus är på att driva vår utveckling vidare. Det skapas en trygghet som skapar en god förutsättning för att utmana både den enskilda medarbetaren och oss som arbetsgrupp. Genomgående finns det en stark anknytning till en bred metodbas som visas genom konkreta, praktiska och pedagogiskt tillgängliga exempel. Vår handledning med Nina har hjälpt oss vidare i både vår grupp- och verksamhetsutveckling.

Personalen, HVB flickor lägenhet på Active Omsorg Linköping

Syftet med handledning var att personal skulle utvecklas i sin yrkesroll, öka självkännedom, analysera kring utmaningar och problem som uppstår i vardagen i möte med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tillsammans med Nina fick personal möjlighet att diskutera kring vilka anpassningar personal behöver göra i miljön, bemötande och förhållningssätt utifrån individens förmågor. Nina förmedlade sina kunskaper på ett mycket professionellt, lättsamt och pedagogiskt sätt.

Rosane M. Andersson, Chef LSS boende - Motala kommun

Vi har använt oss av Nina och hennes kunskaper som såväl handledare som utbildare. I rollen som handledare är hon konkret, vänder och vrider på situationer tills vi som personal hittar ett sätt att hantera olika problemområden. Utbildaren Nina är strukturerad, kunnig och intressant att lyssna på. I båda rollerna delar hon med sig av sina erfarenheter utan att för den skull ge oss konkreta svar eller lösningar. Hon hjälper oss med metoder för att vi själva ska kunna bemöta svåra skolsituationer.

Camilla Carlsvärd, Gy-lärare IA gruppen (Individuellt Alternativ) Berzeliusskolan Linköping

Handledningstillfällena ger oss inspiration och fördjupad kunskap i vårt dagliga arbete. Nina är en engagerad handledare som har en förmåga att förmedla kunskap på ett lättförståeligt och intresseväckande sätt. Hon lyfter fram varje individ i gruppen och får alla att känna sig delaktiga.

Kuratorerna, Kunskapsskolan, Nya Munken och Engelska Skolan Linköping

Jag har framförallt samverkat med Nina Annas i en planering och utförd utbildningssatsning för i synnerhet drygt 500 boendepersonal på Östergötlands boenden för ensamkommande flyktingbarn. Nina har där anlitats som utbildare för att öka kompetensen hos berörd personal kring ångest och ångestproblematik i mötet och arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. Av gjord utvärdering framkommer att Nina är en mycket god pedagog, som med engagemang och intresse lättbegripligt förmedlat för boendepersonalen användbar kunskap.

Nina är tydlig i sin roll som Leg Psykoterapeut och står för vad hon lovar. Hon kan varmt rekommenderas i liknande uppdrag i såväl den direkta utbildarrollen som planering och struktur av utbildningsinsatser i samverkan med andra professioner.

Anders Granquist, Chef Arbete och Välfärd OSF Mjölby

Vi upplever att föreläsningen var väl anpassad till målgruppen. Nina är en engagerad  föreläsare som inspirerar deltagarna att reflektera och att få dem att känna sig delaktiga. Hon fångar upp deltagarnas frågeställningar på ett professionellt sätt och det märks att hon lyssnar, vilket gör att det blir en bra stämning i rummet.

Kerstin Kenndal, Familjehemssekreterare Finspångs kommun

Att som personal vara tydlig i kommunikation och förståelse kring det personen uppvisar och samtidigt våga stå kvar i sin profession är förmågor hos våra medarbetare som är avgörande i mötet med våra klienter/brukare. Att hjälpa till att identifiera frustration/oro/känslor, stå ut i dem, samt reglera för att kunna uttrycka dem på effektivt och hälsosamt sätt är kunskap som Nina Annas förmedlar på ett lättsamt och mycket pedagogiskt sätt. Hon har en stor kompetens som föreläsare där hon har förmågan att kombinera teori och praktiskt kunnande, då hon får samtliga medarbetare att lyssna aktivt och detta oavsett professions tillhörighet!

Christina Blom, Sektionschef/Stöd vuxna och äldre Motala kommun

Vill ni veta mer?

Behöver ni verktyg och råd kring hur vi kan kommunicera bättre? Hur vi kan hantera stress? Hur vi kan arbeta mer målinriktat i relationer eller på arbetsplatsen? Nina Annas erbjuder utbildningar, handledning, behandlingar och föreläsningar som siktar just på att besvara dessa frågor. Hör av dig så berättar jag mer!

Hör av dig!