Nina Annas

Legitimerad psykoterapeut i Kognitiv Beteendeterapi

Nina Annas erbjuder

Psykoterapeutisk behandling, utbildning, handledning och föreläsningar utifrån KBT/BT/kontextuell beteendeterapi ACT-inriktning) och vänder mig till såväl privatpersoner, företag som offentlig verksamhet.

Inlärningsteori TBA och ACT

KBT är ett paraplybegrepp för metoder som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet KBT anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. KBT är en terapiinriktning för att i vid mening förändra människors beteenden, genomföra förändringar eller nå vissa mål. Dessa mål kan innebära ett nytt sätt att fungera, känna, tänka och att hantera problem. KBT fokuserar vanligtvis på den nuvarande situationen snarare än på det förflutna.

Den kognitiva beteendeterapin är ett paraplybegrepp som innefattar många olika interventioner som alla är empiriskt grundade. KBT kan beskrivas som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv, pedagogiskt upplagd och integrativ psykoterapiform.

Med utgångspunkt i inlärningsteorin tar man hjälp av ”beteendeanalysen” för att förstå vad det är som gör att problem kan uppstå och vilka faktorer som upprätthåller dem. Inlärningsteorin hjälper oss att få en förståelse för beteendens funktion och det sammanhang de uppträder i och man utgår alltid utifrån analysen av den enskilda patientens problem – oavsett ev diagnos. Tillämpad beteendeanalys (TBA) hjälper oss således att kartlägga och förstå socialt relevanta mänskliga beteenden utifrån de inlärningsteoretiska principerna. Den ger oss också praktiska tekniker och procedurer för att öka människans förmåga och färdigheter i sin dagliga miljö. Syftet med alla typer av beteendeförändring är att ge ökad livskvalitet för både individen och hans eller hennes omgivning.

KBT tillämpas idag främst vid ångesttillstånd, depressioner, drogproblematik, ätstörningar och psykoser. Goda behandlingsresultat visar på goda effekter av KBT vid stressproblematik, beteendemedicinska problem och personlighetsstörningar. Den vidareutveckling som skett av inlärningsteorin (tredje vågens beteendeterapi) innefattar ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och fokuserad ACT (FACT) och används ofta i primärvård och olika smärtbehandlingar idag.

ACT har sitt fokus på psykologiska symtoms funktion och sammanhang, snarare än symtomen i sig. Man fokuserar helt enkelt mer på livssammanhang och mindre på symtom. Syftet med behandlingen är att komma närmare det liv man vill leva.

En grund i ACT-modellen är att psykologiska problem anses härröra ur upplevelsemässigt undvikande. Upplevelsemässigt undvikande inträffar när en individ är ovillig att vara i kontakt med inre upplevelser (tankar, känslor, minnen och kroppsliga förnimmelser) och agerar för att undvika eller fly dessa inre upplevelser. Detta har visat sig vara associerat med högre grad av generell psykopatologi, depression, ångest, trauma, olika specifika rädslor samt lägre livskvalitet. Avsikten är att undvika plåga, men detta blir en fälla som över tid låser fast personen i den plåga som han/hon försöker undvika. Det är inte symtomen (tankar, känslorna, minnen och de kroppsliga förnimmelserna) i sig utan försöken att lösa dem som anses vara problemet, då det sker på bekostnad av viktiga områden i livet t.ex. relationer och personlig utveckling. Upptagenheten av att hantera de inre upplevelserna får konsekvensen att livet läggs på hyllan i väntan på att må bättre.

Målet med ACT är att öka den psykologiska flexibiliteten, det vill säga att vara i full kontakt med nuet och om sig själv som en individ som har en inlärningshistoria samt utifrån vad situationen kräver antingen förändra eller fortsätta med beteenden i syfte att komma närmare sin egen livsriktning och leva i linje med sina egna valda värden. Kärnan i målet är att hjälpa individen att leva ett så rikt och meningsfullt liv som möjligt. Framgång i behandlingen värderas utifrån beteenden som leder i riktning mot de egna personliga värderingarna.

Läs mer om KBT och evidens på Beteendeterapeutiska föreningens hemsida och på Socialstyrelsen.

Kunder och samarbeten

Nina är en extremt kompetent handledare. Upplägget på handledningstillfällena är väldisponerat, genomtänkt och fokus är på att driva vår utveckling vidare. Det skapas en trygghet som skapar en god förutsättning för att utmana både den enskilda medarbetaren och oss som arbetsgrupp. Genomgående finns det en stark anknytning till en bred metodbas som visas genom konkreta, praktiska och pedagogiskt tillgängliga exempel. Vår handledning med Nina har hjälpt oss vidare i både vår grupp- och verksamhetsutveckling.

Personalen, HVB flickor lägenhet på Active Omsorg Linköping

Syftet med handledning var att personal skulle utvecklas i sin yrkesroll, öka självkännedom, analysera kring utmaningar och problem som uppstår i vardagen i möte med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tillsammans med Nina fick personal möjlighet att diskutera kring vilka anpassningar personal behöver göra i miljön, bemötande och förhållningssätt utifrån individens förmågor. Nina förmedlade sina kunskaper på ett mycket professionellt, lättsamt och pedagogiskt sätt.

Rosane M. Andersson, Chef LSS boende - Motala kommun

Vi har använt oss av Nina och hennes kunskaper som såväl handledare som utbildare. I rollen som handledare är hon konkret, vänder och vrider på situationer tills vi som personal hittar ett sätt att hantera olika problemområden. Utbildaren Nina är strukturerad, kunnig och intressant att lyssna på. I båda rollerna delar hon med sig av sina erfarenheter utan att för den skull ge oss konkreta svar eller lösningar. Hon hjälper oss med metoder för att vi själva ska kunna bemöta svåra skolsituationer.

Camilla Carlsvärd, Gy-lärare IA gruppen (Individuellt Alternativ) Berzeliusskolan Linköping

Handledningstillfällena ger oss inspiration och fördjupad kunskap i vårt dagliga arbete. Nina är en engagerad handledare som har en förmåga att förmedla kunskap på ett lättförståeligt och intresseväckande sätt. Hon lyfter fram varje individ i gruppen och får alla att känna sig delaktiga.

Kuratorerna, Kunskapsskolan, Nya Munken och Engelska Skolan Linköping

Jag har framförallt samverkat med Nina Annas i en planering och utförd utbildningssatsning för i synnerhet drygt 500 boendepersonal på Östergötlands boenden för ensamkommande flyktingbarn. Nina har där anlitats som utbildare för att öka kompetensen hos berörd personal kring ångest och ångestproblematik i mötet och arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. Av gjord utvärdering framkommer att Nina är en mycket god pedagog, som med engagemang och intresse lättbegripligt förmedlat för boendepersonalen användbar kunskap.

Nina är tydlig i sin roll som Leg Psykoterapeut och står för vad hon lovar. Hon kan varmt rekommenderas i liknande uppdrag i såväl den direkta utbildarrollen som planering och struktur av utbildningsinsatser i samverkan med andra professioner.

Anders Granquist, Chef Arbete och Välfärd OSF Mjölby

Vi upplever att föreläsningen var väl anpassad till målgruppen. Nina är en engagerad  föreläsare som inspirerar deltagarna att reflektera och att få dem att känna sig delaktiga. Hon fångar upp deltagarnas frågeställningar på ett professionellt sätt och det märks att hon lyssnar, vilket gör att det blir en bra stämning i rummet.

Kerstin Kenndal, Familjehemssekreterare Finspångs kommun

Att som personal vara tydlig i kommunikation och förståelse kring det personen uppvisar och samtidigt våga stå kvar i sin profession är förmågor hos våra medarbetare som är avgörande i mötet med våra klienter/brukare. Att hjälpa till att identifiera frustration/oro/känslor, stå ut i dem, samt reglera för att kunna uttrycka dem på effektivt och hälsosamt sätt är kunskap som Nina Annas förmedlar på ett lättsamt och mycket pedagogiskt sätt. Hon har en stor kompetens som föreläsare där hon har förmågan att kombinera teori och praktiskt kunnande, då hon får samtliga medarbetare att lyssna aktivt och detta oavsett professions tillhörighet!

Christina Blom, Sektionschef/Stöd vuxna och äldre Motala kommun

Vill ni veta mer?

Behöver ni verktyg och råd kring hur vi kan kommunicera bättre? Hur vi kan hantera stress? Hur vi kan arbeta mer målinriktat i relationer eller på arbetsplatsen? Nina Annas erbjuder utbildningar, handledning, behandlingar och föreläsningar som siktar just på att besvara dessa frågor. Hör av dig så berättar jag mer!

Hör av dig!